• دکترای اپتیک و لیزر
  • دبیر رسمی آموزش و پرورش
  • دبیر مدارس نامی
  • طراح آزمون های آزمایشی ماز
  • مولف خاص ترین جزوه فیزیک کشور
  • 8 سال سابقه تدریس فیزیک کنکور
  • داور اولین دوره مسابقات آزمایشگاهی فیزیک کشور
  • داور مسابقات جشنواره خوارزمی