مدرس رسمی مدارس برتر و تیزهوشان ارومیه

طراح سوالات قلم چی

عضو گروه مولفان و ویرایش علمی آزمون های ماز

مولف جزوه های آکادمی زیست سعادت

مولف جزوه های آنزیمی و یک قدم 100 تا زیست شناسی