• مدرس ریاضیات کنکور
  • تدریس ریاضیات کنکور از سال 96
  • رتبه 1500 کنکور 93
  • فارغ التحصیل مهندسی عمران دانشگاه تبریز
  • رتبه ی 97 کارشناسی ارشد عمران
  • دانشجوی ارشد ژئوتکنیک