• کارشناس ریاضی محض
  • 10 سال سابقه تدریس
  • رتبه دوم استانی در جشنواره تدریس برتر
  • رتبه برتر شهرستان در جشنواره تدریس
  • رتبه اول استانی در تولید محتوای مکتوب
  • تالیف کتاب ریاضی دان کوچک پایه دوم و سوم
  • طراحی پیک نوروزی استان اصفهان در دو سال