” طراح و مولف كتاب هوش ماراتن هزاره اول و دوم از سري كتابهاي گروه تيزهوشان علم برتر سالار طراح و مولف سوالات علوم براي انتشارات پويش،مدرس فيزيك براي پايه هاي هفتم تا كنكور،طراح سوالات آزمون هاي بزرگ مرحله اي تيزهوشان گروه علم برتر سالار براي پايه هاي ششم طراح سوالات فيزيك آزمون هاي بزرگ مرحله اي گروه علم برتر سالار براي پايه هاي هفتم و هشتم و نهم إجراي همايش هاي بزرگ علوم و فيزيك در سطح كشور “