• نویسنده برگزیده سمینار نخبگان استان در سال 97
  • مولف کتب کمک درسی زبان و ادبیات فارسی
  • نامزد دریافت قلم زرین در جشنواره کتاب سال 98
  • خالق اثر (آخرین نامه های ژولیانس) منتشر شده در نشر بین المللی لمبرت آلمان
  • دبیر زبان و ادبیات فارسی دبیرستان های منتخب ارومیه
  • نویسنده افتخاری مقالات سیاسی اجتماعی نشریات برتر استانی